Podnieś swoje kwalifikacje!

weź udział w projekcie pt.:

DOBRE KWALIFIKACJE – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

 i uzyskaj refundację do 90% kosztów poniesionych

 

na zdobycie kwalifikacji zawodowych

 

 

 

(okres realizacji projektu: 30.01.2020 – 29.04.2022)

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do

złotych netto dofinansowania dla jednej osoby w projekcie

Uwaga! Wymagany wkład własny, tj. min. 10% wartości netto usługi rozwojowej.

NA CO?

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych.

Uwaga! Wsparciem finansowym mogą być objęte kursy/szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, tj. uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub wyłącznie egzaminy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzające wcześniej nabyte kompetencje.

DLA KOGO?

Osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia) w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące, uczące się lub przebywające (w przypadku osób bezdomnych) na terenie podregionu konińskiego obejmującego powiaty: m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

POZIOM REFUNDACJI

do 90% kosztu netto usługi rozwojowej i nie więcej niż 5.000,00 zł 

dla 1 osoby w projekcie

10 kroków do refundacji

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR usługę rozwojową, tj.  szkolenie/kurs kończącą się egzaminem lub egzamin kwalifikacyjny

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora (zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania, pracy, szkoły lub pobytu)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Zapłać przelewem z własnych środków za usługę rozwojową

Skorzystaj z usługi rozwojowej i zdaj egzamin

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

ZGŁOŚ SIĘ

Wypełnij komputerowo i wydrukuj lub wydrukuj i wypełnij pisemnie drukowanymi literami

 1. Formularz zgłoszeniowy

NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ: (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl): Wydruk oferty na usługę rozwojową z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF” znajdującej się na dole strony usługi).

Baza Usług Rozwojowych

dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Kto i w jaki sposób może uzyskać wpis do Bazy?

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń lub doradztwa.

W celu złożenia wniosku o wpis do Bazy, formularz Karty Podmiotu należy uzupełnić w systemie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu – czyli najpierw założyć konto osoby indywidualnej, a później Profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, przesłać formularz wniosku o wpis (Karta Podmiotu) do weryfikacji za pomocą systemu IT oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych. W celu zwiększenia wiarygodności informacji, dane dostawców usług, którzy będą mogli rejestrować swoje oferty w Bazie, są poddawane weryfikacji przez Administratora Bazy – czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji dostawcy usług mogą publikować swoje oferty w Bazie.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

ZESPÓŁ PROJEKTU

Dominika Dziewiątka

Kierownik projektu

tel: 63/245 30 95 wew. 38

603 325 480 

e-mail: dominika.dziewiatka@arrkonin.org.pl

Joanna Durska

Doradca Klienta

tel: 691 724 238;
e-mail: joanna.durska@arrkonin.org.pl

 

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4 (pokój: 330), 62-510 Konin

tel. 63/ 245-30-95 wew. 38, 29, 32

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

e-mail: dominika.dziewiatka@arrkonin.org.pl       

              joanna.durska@arrkonin.org.pl

strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje

facebook: www.facebook.com/ARRKonin

Budynki, w których mieszczą się Biuro projektu oraz Punkty Kontaktowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe Punkty Kontaktowe

Gniezno
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 20
tel.: 61/ 669 70 24; e-mail: m.filipiak@gniezno.praca.gov.pl
miejsce: sala nr 8
czynny: poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 15.30
Słupca
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piastów 2
tel.: 63/ 275 14 44; e-mail: andrzej.kielbowicz@pup-slupca.pl
miejsce: hol
czynny: piątek od godz. 12.00 do godz. 15.00
Koło
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 27
tel.: 63/ 228 12 41; e-mail: pk_projekt@pupkolo.pl
miejsce: pokój nr 103
czynny: środa od godz. 12.00 do godz. 15.00
Turek
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Komunalna 6
tel.: 63/ 280 23 57; e-mail: potu@praca.gov.pl
miejsce: pokój nr 5 lub 9
czynny: wtorek od godz. 12.00 do godz. 15.00
Września
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 2
tel.: 61/ 640 35 58; e-mail: wojciech.mikolajczak@pupwrzesnia.pl
miejsce: pokój nr 10
czynny: poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00

 

Aktualności

Zamknięcie naboru

21.03.2022 r. o godz.10.05 nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość

został zakończony z powodu wyczerpania środków

Link do naboru uzupełniającego do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”

18.03.2022 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uruchamia nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” .

Uwaga!
Nabór będzie trwał w dniach 18.03.2022 r. oraz 21.03.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00 lub do momentu zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków.

Zgłoszenia złożone przed dniem naboru oraz przed godziną 9.00 i po godzinie 15.00 danego dnia nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie do projektu jest możliwe wyłącznie przez poniższy formularz:

=> => Zgłoszenie do projektu <= <=

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegóły dotyczące naboru:

– jedna osoba może złożyć tylko jedno Zgłoszenie,

– o przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność złożenia Zgłoszeń jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu),

– osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo najpóźniej 22.03.2022 r.

Warunki jakie musi spełniać usługa rozwojowa:

– usługa musi zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,

– cena brutto za godzinę usługi w danej kategorii nie może przekroczyć mediany wskazanej w udostępnionym narzędziu do porównywania cen*,
– usługi rozwojowe nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 22.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 18.03.2022 r.) oraz 24.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 21.03.2022 r.),
– usługi rozwojowe nie mogą zakończyć się później niż 09.04.2022r.
– termin realizacji usługi nie powinien być dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, termin oczekiwania na egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji  nie powinien być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe od daty zakończenia realizacji usługi, a termin oczekiwania na wydanie dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji nie powinien przekraczać 3 dni od zdania egzaminu,
– Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w wyznaczonych terminach,

– Operator nie dopuszcza możliwości wydłużenia  terminu zakończenia usługi po podpisaniu umowy wsparcia (nawet z przyczyn losowych, covidowych czy innych),

– kompletne rozliczenie usługi musi wpłynąć do ARR najpóźniej 15.04.2022r.

Alokacja naboru – 160 tyś zł.

Dodatkowo  przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału  osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.

*W zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Klauzula RODO

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

Informujemy, że 18.03.2022 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uruchamia nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”

Szczegóły dotyczące naboru:

 • nabór będzie trwał w dniach 18.03.2022 r. oraz 21.03.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00 lub do momentu zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków (dokumenty złożone przed dniem naboru oraz przed godziną 9.00 i po godzinie 15.00 nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń),
 • nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia– elektronicznie – narzędzie służące wysłaniu zgłoszenia zostanie udostępnione 17.03.2022 r.,
 • jedna osoba może złożyć tylko jedno Zgłoszenie,
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność złożenia Zgłoszeń jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu),
 • osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo najpóźniej 22.03.2022 r.

Warunki jakie musi spełniać usługa rozwojowa:

 • usługa musi zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,
 • cena brutto za godzinę usługi w danej kategorii nie może przekroczyć mediany wskazanej w udostępnionym narzędziu do porównywania cen*,
 • usługi rozwojowe nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 22.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 18.03.2022 r.) oraz 24.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 21.03.2022 r.),
 • usługi rozwojowe nie mogą zakończyć się później niż 10.04.2022r.
 • termin realizacji usługi nie powinien być dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, termin oczekiwania na egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji nie powinien być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe od daty zakończenia realizacji usługi, a termin oczekiwania na wydanie dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji nie powinien przekraczać 3 dni od zdania egzaminu,
 • Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w wyznaczonych terminach,
 • Operator nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu zakończenia usługi po podpisaniu umowy wsparcia (nawet z przyczyn losowych, covidowych czy innych),
 • kompletne rozliczenie usługi musi wpłynąć do ARR najpóźniej 15.04.2022r.

Alokacja naboru – 160 tyś zł.


Dodatkowo przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.


*W zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Klauzula RODO

Ogłoszenie naboru!


Informujemy, że 25 lutego o godzinie 8:30 – 9:30 wznowiony zostanie nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”
Szczegóły dotyczące naboru:

 • dokumenty mogą składać wyłącznie osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ramach niniejszego projektu,
 • dokumenty będzie można złożyć wyłącznie osobiście w siedzibie ARR S.A. w Koninie,
 • jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 uczestników,
 • nabór zostanie zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 100 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • złożenie dokumentów nie gwarantuje podpisania umowy (do zakontraktowana pozostała kwota 400 tyś zł).

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania dokumentów prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego:

 • na terenie ARR S.A. może przebywać wyłącznie osoba zdrowa,
 • nie mogą zgłaszać się osoby odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
 • osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku,
 • składający dokumenty zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
 • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
 • należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w budynku osób.

Dodatkowo w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Zawieszenie naboru!

Informujemy, że 28 stycznia o 9:00 nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” zostaje ZAWIESZONY.

Jednocześnie informujemy, że między godziną 8:00 – 9:00 28 stycznia wpłynęło ponad 750 dokumentów zgłoszeniowych. W związku z powyższym pierwszych 200 poprawnych pod względem merytorycznym wniosków ma gwarancję zawarcia umowy.

Ogłoszenie naboru!

Informujemy, że 28 stycznia wznowiony zostanie nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Szczegóły dotyczące naboru:

 • nabór zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej,
 • nie ma możliwości złożenia dokumentów zgłoszeniowych osobiście w siedzibie ARR S.A.,
 • nabór zostanie zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 200 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
 • jeden nadawca może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 osób (w przypadku złożenia przez jedną osobę/jednego nadawcę dokumentów zgłoszeniowych dla więcej niż 3 osób, złożone dokumenty nie będą podlegały weryfikacji),
 • za datę wpływu uznaje się datę i godzinę złożenia ich przez listonosza/kuriera,
 • dokumenty złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ponadto informujemy, że na stronie projektu w zakładce DOKUMENTACJA, dostępne są uaktualnione wzory dokumentów.
Dodatkowo w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

KOMUNIKAT!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym decyzją Zarządu ARR SA w Koninie w terminie: 26 – 30 października br. wszyscy pracownicy Agencji będą pracowali wyłącznie w trybie zdalnym.

W związku z tym w ww. terminie w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy z pracownikami projektu: kwalifikacje@arrkonin.org.pl lub telefoniczny: 691 503 935 lub 693 100 899.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności złożenie uzupełnienia dokumentacji rozliczeniowej dot. usługi rozwojowej, wymagane uzupełnienie będzie można złożyć w skrzynce nadawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby Agencji (Konin, ul. Zakładowa 4, III piętro) lub wysłać pocztą.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.  

KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE NABORU

Informujemy, że z powodu bardzo dużej liczby złożonych Formularzy zgłoszeniowych w dniu 22.09.2020 r., ARR S.A. w Koninie zawiesza do odwołania przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Dokumenty złożone po okresie zawieszenia naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Komunikat w sprawie naboru do projektu!

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”. Zwracamy szczególną uwagę na wprowadzone zmiany w § 4 ust. 2 i 3 ww. Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” dostępny jest na stronie Projektu w zakładce: DOKUMENTACJA.

Jednocześnie informujemy, że nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu rozpocznie się w dniu 22 września 2020 r. od godz. 8.30. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu nabór może zostać zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 100 szt. dokumentów zgłoszeniowych.

Ponadto zwracamy uwagę, iż jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu.
W przypadku składania ww. dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej, jeden nadawca może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu. W przypadku złożenia przez jedną osobę/jednego nadawcę dokumentów zgłoszeniowych dla więcej niż 3 Uczestników Projektu, złożone dokumenty nie będą podlegały weryfikacji.

KOMUNIKAT – ZMIANA TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

Informujemy, że z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu, termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych został przesunięty na dzień 22.09.2020r.

Za wszelkie zmiany i utrudnienia przepraszamy.

Zawieszenie naboru

Informujemy, że z powodu bardzo dużej liczby złożonych Formularzy zgłoszeniowych, ARR S.A. w Koninie zawiesza od dnia 11.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy planowaniu terminów usług rozwojowych.

Dokumenty złożone w ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zawieszenie naboru

Informujemy, że ARR S.A. w Koninie zawiesza na okres 06.07.2020 – 07.08.2020 przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy planowaniu terminów usług rozwojowych. Dokumenty złożone w ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”. Zmiana dotyczy terminu złożenia do Operatora  poprawnie wypełnionego dokumentu zgłoszeniowego przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi rozwojowej. Uczestnik Projektu zainteresowany udziałem w Projekcie składa wypełniony i podpisany dokument zgłoszeniowy do Operatora, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi rozwojowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się:

– w przypadku doręczenia osobistego – datę̨ przyjęcia dokumentu zgłoszeniowego przez Operatora,

– w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentu zgłoszeniowego do Operatora (data wpływu dokumentów).

Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22 czerwca 2020 r.  

 

 

 

 

WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY W PROJEKCIE!

Od dnia 1 czerwca br. wznawiamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”. Informujemy, że na stronie projektu w zakładce DOKUMENTACJA, dostępne są uaktualnione wzory dokumentów, które obowiązują w okresie zagrożenia epidemiologicznego do odwołania.

Zwracamy uwagę, że w okresie zagrożenia epidemiologicznego do odwołania nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu prowadzony będzie w siedzibie Operatora (ARR SA w Koninie) wyłącznie w wyznaczonym miejscu (tj. oznaczona skrzynka do odbioru korespondencji na III piętrze budynku; wejście od strony WORD) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej (na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 3, z dopiskiem: dot. formularza zgłoszeniowego w ramach 8.3.2 WRPO). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Przypominamy, aby przed złożeniem formularza zgłoszeniowego zapoznać się z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu oraz o wybrać usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem wybranego szkolenia/kursu.

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH NADAL ZAWIESZONY!

Informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu jest nadal zawieszony. Odwieszenie naboru i wznowienie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych planuje się na przełomie maja/czerwca br. O terminie rozpoczęcia naboru poinformujemy na stronie projektu.

KOMUNIKAT!

Informujemy, że zmianie uległy dokumenty projektowe dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTACJA. Na czas zagrożenia epidemiologicznego wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające realizację usług rozwojowych.

W okresie zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość realizacji usług w formie stacjonarnej lub metodami zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym.

Usługi realizowane metodami zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym muszą spełniać odpowiednie normy jakościowe. Odpowiednie wytyczne w tym zakresie, wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są opublikowane przez PARP w BUR. Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy dokument pn.: „Ogólne warunki realizacji usług rozwojowych metodami zdalnymi w ramach projektu „Dobre kwalifikacje-lepsza przyszłość” stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.

Ponadto informujemy, że nie został wprowadzony oficjalny zakaz realizacji usług rozwojowych (szkoleń) stacjonarnych, niemniej podmiot, który takie szkolenie chciałby zorganizować musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii (np. zalecenie, aby wychodzić z domu wyłącznie w niezbędnych celach itp.), a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia). Dlatego też organizator szkolenia powinien w pierwszej kolejności rozważyć, czy szkolenie może odbyć się w formie zdalnej lub czy może zostać przeniesione na późniejszy termin. Jeżeli nie ma takiej możliwości i organizator uzna, że szkolenie powinno się odbyć w obecnych warunkach (a uczestnicy będą zainteresowani uczestnictwem w takim szkoleniu), to organizator musi zapewnić bezpieczne warunki odbywania szkolenia, zgodnie z obowiązującymi normami (np. zapewnić uczestnikom dostęp do środków dezynfekujących i ochronnych, konieczność zachowania odległości 1.5 -2 m między uczestnikami szkolenia itp.). W przypadku usług rozwojowych z prawa jazdy kończących się uzyskaniem kwalifikacji, należy pamiętać, że nie wszystkie WORD-y wznowiły możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

W razie jakichkolwiek wątpliwość prosimy o kontakt z pracownikami projektu.

 

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 13.03.2020r. Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) z dniem 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące regulacje:

 • w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów, bezpośrednia obsługa klientów
  i współpraca pracowników zostaje zawieszona do odwołania,
 • odwołuje się wszelkie spotkania i szkolenia organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie a pracownicy Spółki będą pracowali w sposób zdalny (z domu) w standardowych godzinach swojej pracy.
 • zawieszono nabór wniosków w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Spółkę,
 • sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientami i/lub pracownikami Spółki, należy załatwiać drogą elektroniczną (on-line) lub telefonicznie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy a o przywróceniu standardowego systemu pracy pracowników Spółki poinformujemy w odpowiednim czasie.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie.

KOMUNIKAT!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów informujemy, że w terminie: od dnia 12 marca br. wstrzymujemy przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do odwołania.

INFORMACJA O NABORZE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH!

Informujemy, że do dnia 31 marca br. Formularze zgłoszeniowe do projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” można składać w Biurze projektu wyłącznie w: poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach: 8.30 – 15.00.

 

ROZPOCZĘCIE NABORU DO PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 marca 2020 r. od godz. 8.30 rozpoczynamy przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Wzory wszystkich dokumentów dot. projektu zostały umieszczone na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY. Prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z Regulaminem przyznawania wsparcia.

Informujemy, że podczas zgłaszania się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcją, który następnie należy złożyć w Biurze Projektu.

 

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU REKRUTACJI!

Informujemy, że z uwagi na trwające prace nad wzorami dokumentów projektowych Biuro Projektu nie przyjmuje jeszcze Formularzy zgłoszeniowych.

Po akceptacji ww. dokumentów przez Instytucję Zarządzającą rozpoczniemy nabór Formularzy zgłoszeniowych o czym poinformujemy Państwa na stronie Projektu.

Skip to content