Podnieś swoje kwalifikacje!

weź udział w projekcie pt.:

USŁUGI ROZWOJOWE DLA WIELKOPOLAN

 i uzyskaj refundację do 89% kosztów poniesionych

 

na zdobycie kwalifikacji zawodowych

 

 

 

(okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 30.11.2023 r.)

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do

złotych netto dofinansowania dla jednej osoby w projekcie

Uwaga! Wymagany wkład własny, tj. min. 11% wartości netto usługi rozwojowej.

NA CO?

Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych.

Uwaga! Wsparciem finansowym mogą być objęte kursy/szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, tj. uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub wyłącznie egzaminy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzające wcześniej nabyte kompetencje.

DLA KOGO?

Osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia) w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące, uczące się lub przebywające (w przypadku osób bezdomnych) na terenie podregionu konińskiego obejmującego powiaty: m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej!

POZIOM REFUNDACJI

do 89% kosztu netto usługi rozwojowej i nie więcej niż 4.500,00 zł 

dla 1 osoby w projekcie

10 kroków do refundacji

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR usługę rozwojową, tj.  szkolenie/kurs kończącą się egzaminem lub egzamin kwalifikacyjny

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora (zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania, pracy, szkoły lub pobytu)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Zapłać przelewem z własnych środków za usługę rozwojową

Skorzystaj z usługi rozwojowej i zdaj egzamin

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Wniosek o refundację i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

ZAPOZNAJ SIĘ

Informujemy, że dla naborów w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”  zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru  z dnia 22.02.2023 r.  

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifkacji
 3. Umowa wsparcia
 4. Promesa 
ZGŁOŚ SIĘ

Informujemy, że dla naborów w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”  zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru  z dnia 22.02.2023 r.  

Wypełnij komputerowo i wydrukuj lub wydrukuj i wypełnij pisemnie drukowanymi literami

 1. Formularz zgłoszeniowy

NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ: (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl): Wydruk oferty na usługę rozwojową z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF” znajdującej się na dole strony usługi).

ROZLICZ SIĘ

 

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru  z dnia 22.02.2023 r. 

 1. Wniosek o refundację

SPRAWDŹ:

 1. Karta weryfikacji formalnej Wniosku o refundację

Informacje o projekcie

„Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. realizują projekt pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.

Wartość projektu: 10.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9.000.000,00 PLN,
w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.500.000,00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim.

PODZIAŁ TERYTORIALNY

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, m. Leszno, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, leszczyński, pilski, poznański, rawicki, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, średzki.

ZESPÓŁ PROJEKTU

Karolina Wojciechowska - Stałowska

tel: 63/245 30 95 wew. 29

695 997 503; 

e-mail: kwalifikacje@arrkonin.org.pl

Alina Koch

tel: 63/245 30 95 wew.61

601 679 459;
e-mail: kwalifikacje@arrkonin.org.pl

 

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4 (pokój: 330), 62-510 Konin

tel. 63/ 245-30-95 wew. 38, 61

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

e-mail: kwalifikacje@arrkonin.org.pl       

strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje

facebook: www.facebook.com/ARRKonin

Budynki, w których mieszczą się Biuro projektu oraz Punkty Kontaktowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Wznowienie naboru

Informujemy, że organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór w projekcie „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” zostanie wznowiony 20 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie WARP 17 kwietnia 2023 r. w zakładce Ważne informacje.

Szczegółowych informacji dot. naboru udziela Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 218 oraz 61 65 06 214.

Zawieszenie naboru

Informujemy, że organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” został zawieszony w dniu 28.03.2023 r.

Ogłoszenie naboru

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” (Rozwój z dotacją) rozpocznie się w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 9:00 i będzie prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 28.03.2023r. Generator znajduje się na stronie www.warp.gov.pl

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie www.warp.gov.pl

Szczegółowych informacji dot. naboru udziela Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 218 oraz 61 65 06 214.

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kluczowe korekty w dokumentacji dotyczą zmiany sposobu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dla naborów zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Tym samym WARP Sp. z o.o. stała się jedynym Operatorem w Projekcie.

Dodatkowo dokonano również zmian dotyczących doprecyzowania definicji usługi rozwojowej, powodów odrzucenia formularzy, a także sposobu weryfikacji cen.  Dokonano m.in. następujących zmian w zapisach Regulaminu:

 1. W § 2 ust. 27 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 2. W § 3 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 3. W § 4 ust. 7 skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
 4. W § 6 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 5. W § 7 ust. 1.1 a) skorygowano definicję usługi rozwojowej.
 6. W § 7 ust. 1.1 c) skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
 7. W nowym § 7 ust. 1.2 h) zmieniono dni z kalendarzowych na robocze.
 8. W § 8 ust. 17 doprecyzowano powody odrzucenia formularzy zgłoszeniowych.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumentacja projektu.

Zawieszenie naboru

Nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” został zawieszony w dniu 22.02.2023 r. o godz. 12:30

W ramach naboru elektronicznego wpłynęło 787 zgłoszeń, które są obecnie weryfikowane. Przesłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania do projektu. Zgodne z informacją wyświetloną po przesłaniu danych wynik rekrutacji zostanie wysłany na adres mailowy wskazany w Zgłoszeniu. Ze względu na dużą liczbę wniosków może to zająć kilka dni. Osoby, które się zakwalifikują do projektu zostaną poproszone o dostarczenie papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego do siedziby ARR S.A. w Koninie.

Nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Informujemy, że nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

zostanie uruchomiony dziś tj. 22.02.2023 r. o godzinie 12:00.

 1. Nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia do projektu drogą elektroniczną; Link służący wysłaniu Zgłoszenia zostanie udostępniony na stronie projektu https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/ w szarym polu pojawiającym się zaraz po wejściu na stronę oraz w Aktualnościach.
 1. Zgłoszenie do projektu będzie wymagało podania jedynie indywidualnych danych uczestnika (w tym adresu mailowego) oraz numeru karty usługi, która ma zostać objęta dofinansowaniem w ramach projektu.
 2. Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie, które może zawierać dane jednej lub dwóch usług.
 3. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu).
 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo po zakończeniu naboru i zostaną poproszone o dostarczenie papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego do siedziby ARR S.A. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin).
 5. Wysłanie Zgłoszenia drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*.

*Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Informacje o planowanym naborze w ramach projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”. Na stronie projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami (m.in. Formularz zgłoszeniowy).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu oraz do śledzenia Aktualności na stronie projektu.

Szczegóły naboru:

 • nabór będzie trwał do momentu wyczerpania dostępnych środków w ramach projektu; informacja o otwarciu i zamknięciu naboru zostanie udostępniona na stronie projektu,
 • nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia do projektu drogą elektroniczną; narzędzie służące wysłaniu Zgłoszenia zostanie udostępnione na stronie projektu w dniu otwarcia naboru,
 • zgłoszenie do projektu będzie wymagało podania indywidualnych danych uczestnika oraz numeru karty usługi, która ma zostać objęta dofinansowaniem w ramach projektu,
 • jedna osoba może wysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie, które może zawierać dane jednej lub dwóch usług,
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu),
 • osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo po zakończeniu naboru i zostaną poproszone o dostarczenie papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego do siedziby ARR S.A. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin),
 • wysłanie Zgłoszenia drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*.

Warunki jakie musi spełniać usługa rozwojowa:

 • usługa musi zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,
 • usługa nie może rozpocząć się wcześniej niż 30 dni i później niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania Zgłoszenia do projektu,
 • usługa (wraz z uzyskaniem kwalifikacji) musi zakończyć się do 30.09.2023r.,
 • Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w ujętych w karcie usługi terminach.

Informujemy, że Operator dokonuje weryfikacji cen usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

1. Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl dla danej podkategorii będą uznawane za niekwalifikowalne.

2. W przypadku poszczególnych parametrów porównywarki w BUR, w celu określenia odpowiedniego poziomu kwartyla, należy zastosować poniższy zakres danych:

 • kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,
 • forma świadczenia usługi – ogółem,
 • liczba godzin – puste pole,
 • województwo – wielkopolskie,
 • data rozpoczęcia /zakończenia okresu – rok wstecz.

3. Nie będą akceptowane karty usług, w których wskazano nieprawidłową kategorię/podkategorię.

Dodatkowo przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.

* Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Informacje o projekcie „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. rozpoczyna realizację projektu pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.

UWAGA: Informujemy, że dokumentacja Projektu została przekazana do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie informuje zatem, że poniższe informacje o Projekcie mogą ulec zmianie po zgłoszeniu uwag Instytucji Zarządzającej.

Szczegóły:

 1. Rozpoczęcie naboru Formularzy zgłoszeniowych do projektu planowane jest na luty 2023 roku. Szczegółowe informacje o rozpoczęciu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki ARR S.A. W Koninie.
 1. W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej, która zostanie wybrana z Bazy Usług Rozwojowych i skończy się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
 2. Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu.
 3. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 89% kosztów netto usługi rozwojowej. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 11% kosztów netto usługi rozwojowej.
 4. W ramach najbliższego naboru zakwalifikowanych do projektu zostanie około 260 osób z terenu subregionu konińskiego.
 5. Wprowadza się następujące ograniczenia dot. rodzajów usług rozwojowych:
  • prawo jazdy kat. C – maksymalnie 80 osób,
  • prawo jazdy kat. C+E (dla osób posiadających kat. C) – maksymalnie 80 osób,
  • nie ma możliwości zgłoszenia się na kurs łączony kat. C i C+E,
  • prawo jazdy kat. D – maksymalnie 30 osób,
  • prawo jazdy kat. B – maksymalnie 5 osób.
 6. Każdy Uczestnik może skorzystać z maksymalnie dwóch usług rozwojowych.
 7. Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
 8. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe.
 9. Wyłączone z refundacji są usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu.
 10. Nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 60 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego.
 11. Usługa (wraz z uzyskaniem kwalifikacji) musi zakończyć się w terminie do dnia 30.09.2023 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegóły dotyczące naboru do projektu

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. rozpoczyna realizację projektu pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.

Szczegóły niebawem.

Skip to content