Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. rozpoczyna realizację projektu pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.

UWAGA: Informujemy, że dokumentacja Projektu została przekazana do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie informuje zatem, że poniższe informacje o Projekcie mogą ulec zmianie po zgłoszeniu uwag Instytucji Zarządzającej.

Szczegóły:

 1. Rozpoczęcie naboru Formularzy zgłoszeniowych do projektu planowane jest na luty 2023 roku. Szczegółowe informacje o rozpoczęciu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki ARR S.A. W Koninie.
 1. W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej, która zostanie wybrana z Bazy Usług Rozwojowych i skończy się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
 2. Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu.
 3. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 89% kosztów netto usługi rozwojowej. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 11% kosztów netto usługi rozwojowej.
 4. W ramach najbliższego naboru zakwalifikowanych do projektu zostanie około 260 osób z terenu subregionu konińskiego.
 5. Wprowadza się następujące ograniczenia dot. rodzajów usług rozwojowych:
  • prawo jazdy kat. C – maksymalnie 80 osób,
  • prawo jazdy kat. C+E (dla osób posiadających kat. C) – maksymalnie 80 osób,
  • nie ma możliwości zgłoszenia się na kurs łączony kat. C i C+E,
  • prawo jazdy kat. D – maksymalnie 30 osób,
  • prawo jazdy kat. B – maksymalnie 5 osób.
 6. Każdy Uczestnik może skorzystać z maksymalnie dwóch usług rozwojowych.
 7. Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
 8. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe.
 9. Wyłączone z refundacji są usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu.
 10. Nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 60 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego.
 11. Usługa (wraz z uzyskaniem kwalifikacji) musi zakończyć się w terminie do dnia 30.09.2023 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Skip to content