WZNOWIENIE NABORU!

Projekt 10.01 Usługi rozwojowe

 

Informujemy, że z dniem 10.07.2024 r. wznawiamy nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach
Projektu 10.01 „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej” 

Kształć się razem z nami i zyskaj zielone kwalifikacje!

weź udział w projekcie pt.:

Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej

i uzyskaj refundację nawet do 85% kosztów szkoleń i doradztwa

 

ILE  DOFINANSOWANIA?

do

dofinansowania dla jednego pracownika

do

dofinansowania dla firmy

do

dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa

(mikro, małe, średnie, duże)

Pracodawcy

oraz ich pracownicy

z Wielkopolski Wschodniej tj:

powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin

NA CO? 

Usługa

szkoleniowa

 • Szkolenia
 • E-learning
 • Studia podyplomowe
 • Egzamin
 • Usługa o charakterze zawodowym

  Usługa

doradcza

 • Doradztwo
 • Mentoring
 • Coaching

Oferta usług rozwojowych dostępna pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

POZIOM REFUNDACJI

%

dla wszystkich uczestników

%

dla grupy preferowanej

PREFERENCJE PROJEKTOWE

usługi rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ust. z dnia 22.12.2015 roku. o ZSK, zarejestrowane w ZRK oraz posiadające nadany kod kwalifikacji,

usługi rozwojowe prowadzące do nabycia zielonych i/lub cyfrowych kwalifikacji/kompetencji,

usługi rozwojowe dla Wnioskodawców działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 

Postaw na zielone kwalifikacje i dokonaj transformacji swojej firmy

10 KROKÓW DO REFUNDACJI

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy i innych podmiotów

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy/innych podmiotów lub rejestracji filii/oddziału)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Skorzystaj z usługi rozwojowej

Zapłać z własnych środków za usługę rozwojową

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

WAŻNE WSKAZÓWKI!

Wybierając usługi rozwojowe z BUR kieruj się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem !

Wybieraj usługi szkoleniowe prowadzące do nabycia kwalifikacji ! 

Uzasadnij wybór usługi szkoleniowej zgodnie z potrzebą swojej działalności ! 

Zwróć uwagę na termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej – zgodnie
z regulaminem projektu ! 

Kontakt w sprawie udzielenia informacji dotyczących projektu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 

Zespół projektowy

 

Alina Koch

 Opiekun Projektu
„Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

alina.koch@arrkonin.org.pl

 

Lidia Ratajewska

 Specjalista
„Transformacja kapitału ludzkiego
w Wielkopolsce Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

lidia.ratajewska@arrkonin.org.pl

 

Daria Szczepankiewicz

Specjalista
„Transformacja kapitału ludzkiego
w Wielkopolsce Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

daria.szczepankiewicz@arrkonin.org.pl

 

Joanna Jaskuła

Starszy Specjalista
„Transformacja kapitału ludzkiego
w Wielkopolsce Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

joanna.jaskula@arrkonin.org.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4 | pokój 330
62-510 Konin

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

e-mail: uslugirozwojowe101fst@arrkonin.org.pl
strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu: „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej” 

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.

Przedmiot projektu: wsparcie zgodne z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Wielkopolski Wschodniej jest skoncentrowane na podnoszeniu i zmianie kompetencji, rozwoju umiejętności oraz dostosowaniu kwalifikacji, w szczególności w kierunkach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami oraz potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki. Wspieranie pracowników i pracodawców z Wielkopolski Wschodniej (WW) poprzez usługi rozwojowe realizowane przez Podmiotowy System Finansowania za pośrednictwem BUR obejmujące działania adaptacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców oraz ich pracowników, takie jak:

 • usługi rozwojowe m.in. w zakresie działalności przedsiębiorstw, poprawy jakości zarządzania, wykorzystania nowych technologii, w tym w powiązaniu z niską/zerową emisyjnością lub GOZ zarządzania różnorodnością i wiekiem, a także rozwoju przedsiębiorstw w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji i branżach zielonej gospodarki,
 • rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji osób pracujących w przedsiębiorstwach, możliwość przekwalifikowania, w tym z wykorzystaniem usług szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracodawcy, a także możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i potwierdzenia efektów uczenia się w drodze walidacji. Pracownicy korzystający z usług rozwojowych będą skierowani przez swojego pracodawcę.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Wielkopolski Wschodniej (powiaty słupecki, kolski, turecki, koniński i M. Konin), przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, która obejmuje pracowników i/lub pracodawców (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej).

Cel Projektu: podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez usługi rozwojowe dla:

 • 2 376 pracowników przedsiębiorstw z 830 przedsiębiorstw sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych),
 • 132 pracowników z 22 dużych przedsiębiorstw,
 • oraz uzyskanie kwalifikacji przez 856 pracowników w tym preferowanych zielonych kwalifikacji, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z Wielkopolski Wschodniej oraz ich dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku.

Całkowita wartość projektu:  32 142 857,14 zł z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi  22 499 999,99 zł, ze środków Budżetu Państwa 4 821 427,29 zł, oraz wkład własny w wysokości 4 821 429,86 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) na lata 2021-2027 i wspófinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

SŁOWNIK POJĘĆ

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

To ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Cyfrowe kompetencje/kwalifikacje

To harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. W skład kompetencji cyfrowych wchodzą:

a) kompetencje informatyczne obejmujące posługiwanie się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, bezpieczne korzystanie z internetu, aplikacji i oprogramowania, nowych inteligentnych technologii cyfrowych oraz umiejętność stosowania metod pochodzących z informatyki przy programowaniu i tworzeniu rozwiązań informatycznych dla problemów z różnych dziedzin (myślenie komputacyjne);

b) kompetencje informacyjno-komunikacyjne, polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej, jak również komunikowania się na odległość za pomocą technologii cyfrowych;

c) kompetencje funkcjonalne, czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itd., zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. 

Coaching

Jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi).

Doradztwo

To usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

Duże przesiębiorstwo 

Oznacza przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników, lub u którego suma bilansowa przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.

Egzamin

To obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających.

E-learning

Obejmuje różnorodne formy kształcenia zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się̨ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy indywidualnej i grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne).

GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Jest to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Celem GOZ jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Inteligentne specjalizacje (IS)

To branże zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju regionu czy danego obszaru, na którym jest realizowany projekt. Zakres podnoszenia i zmiany kompetencji oraz rozwoju umiejętności osób dorosłych musi być zgodny z inteligentnymi specjalizacjami krajowymi, regionalnymi, podregionalnymi.

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS)

To branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Oznacza przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

 1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw  należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 2. W kategorii MSP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 3. W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Mentoring

To usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona na relacji między mentorem/mistrzem a uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

Obszary RIS (regionalne inteligentne specjalizacje)

Są to dziedziny, w których dany region może przodować, powstałe w wyniku integracji wiedzy o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku potrzebach biznesowych.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach

To osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) tj. wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe lub gimnazjalne – średnie I stopnia.

Studia podyplomowe

To forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2 semestry.

Szkolenie

Obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.

Usługa szkoleniowa

usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: szkolenie, studia podyplomowe, e-learning, egzamin oraz usługę o charakterze zawodowym

Usługa o charakterze zawodowym

To usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

Usługa doradcza

To usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring.

Wielkopolska Wschodnia

To powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki oraz Miasto Konin.

Zielona kwalifikacja

To zbiór umiejętności, wiedzy i kompetencji, które są niezbędne do skutecznego działania w obszarach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i walką ze zmianami klimatycznymi. Osoby posiadające zielone kwalifikacje są świadome ekologicznych wyzwań współczesnego świata oraz potrafią identyfikować i wdrażać rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Kwalifikacje te obejmują szeroki zakres obszarów, m.in. takich jak energetyka odnawialna, ochrona przyrody, zarządzanie zasobami naturalnymi, ekologiczne projektowanie i planowanie, analiza ekonomiczna związana z ochroną środowiska oraz komunikacja i edukacja ekologiczna.

Skip to content