WSTRZYMANIE NABORU!

Projekt 6.04 Usługi rozwojowe

Informujemy, że z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków w ramach Projektu 6.04 „Usługi rozwojowe – Inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” nabór zostaje od 05.06.2024r. wstrzymany na czas weryfikacji złożonych wniosków. Wznowienie naboru już wkrótce.

Postaw na rozwój kapitału ludzkiego!

weź udział w projekcie pt.:

Usługi rozwojowe – Inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim

 

 

 DLA KOGO?

 • Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże)

 • Jednostki Samorządu Terytorialngo (JST)

 • Non govermental organisations (NGO)

oraz ich pracownicy

z podregionu konińskiego tj: powiat słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński, Miasto Konin

NA CO?

Usługa

szkoleniowa

 • Szkolenia
 • E-learning
 • Studia podyplomowe
 • Egzamin
 • Usługa o charakterze zawodowym

  Usługa

doradcza

 • Doradztwo
 • Mentoring
 • Coaching

ILE DOFINANSOWANIA?

do

dofinansowania dla jednego uczestnika

do

dofinansowania dla firm i innych podmiotów

do

dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej

Oferta usług rozwojowych dostępna pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

POZIOM REFUNDACJI

%

dla wszystkich uczestników

%

dla uczestników preferowanych

PREFERENCJE PROJEKTOWE

usługi rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji objętych Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i posiadające nadany kod kwalifikacji,

usługi rozwojowe prowadzące do nabycia zielonych kwalifikacji/kompetencji,

usługi rozwojowe dla Wnioskodawców działających lub planujących działać w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Rozwiń swoją działalność i podnieś kwalifikacje

10 KROKÓW DO REFUNDACJI

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy i innych podmiotów

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy/innych podmiotów lub rejestracji filii/oddziału)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Skorzystaj z usługi rozwojowej

Zapłać z własnych środków za usługę rozwojową

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

WAŻNE WSKAZÓWKI!

Wybierając usługi rozwojowe z BUR kieruj się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem !

Wybieraj usługi szkoleniowe prowadzące do nabycia kwalifikacji ! 

Uzasadnij wybór usługi szkoleniowej zgodnie z potrzebą swojej działalności ! 

Zwróć uwagę na termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej – zgodnie
z regulaminem projektu ! 

Kontakt w sprawie udzielenia informacji dotyczących projektu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 

Zespół projektowy

 

Daria Szczepankiewicz

Specjalista
„Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”, dz. 6.04 FEW

daria.szczepankiewicz@arrkonin.org.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4 | pokój 327
62-510 Konin

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

e-mail: uslugirozwojowe64few@arrkonin.org.pl
strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu: „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.

Przedmiot projektu: wspieranie pracowników i pracodawców z podregionu konińskiego poprzez usługi rozwojowe realizowane przez Podmiotowy System Finansowania za pośrednictwem BUR, obejmujące działania adaptacyjne dla pracowników, pracodawców, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych, takie jak:

 • usługi rozwojowe m.in. w zakresie działalności przedsiębiorstw, poprawy jakości zarządzania, wykorzystania nowych technologii, w tym w powiązaniu z niską/zerową emisyjnością lub GOZ zarządzania różnorodnością i wiekiem, a także rozwoju przedsiębiorstw w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz u innych pracodawców, możliwość przekwalifikowania, w tym z wykorzystaniem usług szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracodawcy, a także możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i potwierdzenia efektów uczenia się w drodze walidacji. Pracownicy korzystający z usług rozwojowych będą skierowani przez swojego pracodawcę.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do grupy docelowej z podregionu konińskiego (powiaty słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński i M. Konin), przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, która obejmuje pracowników i/lub pracodawców (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej).

Cel Projektu: podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez usługi rozwojowe dla:

 • 4 529 pracowników przedsiębiorstw z 1.510 przedsiębiorstw sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne),
 • 50 pracowników z 5 dużych przedsiębiorstw,
 • 21 pracowników u 3 innych pracodawców (JST lub NGO),
 • oraz uzyskanie kwalifikacji przez 4.076 pracowników oraz zielonych kwalifikacji przez 406 pracowników, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z podregionu konińskiego oraz ich dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku.

Całkowita wartość projektu:  29 694 785,69 zł z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi  20 786 349,98 zł oraz wkład własny  8 908 435,71 zł.

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

To ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Coaching

Jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi).

Doradztwo

To usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

Duże przesiębiorstwo 

Oznacza przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników, lub u którego suma bilansowa przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.

Egzamin

To obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających.

E-learning

Obejmuje różnorodne formy kształcenia zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się̨ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy indywidualnej i grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne).

GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Jest to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Celem GOZ jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego)

To jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Oznacza przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

 1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw  należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 2. W kategorii MSP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 3. W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Mentoring

To usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona na relacji między mentorem/mistrzem a uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

NGO (non govermental organisations)

Są to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku np. fundacje.

Obszary RIS (regionalne inteligentne specjalizacje)

Są to dziedziny, w których dany region może przodować, powstałe w wyniku integracji wiedzy o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku potrzebach biznesowych.

PES (podmiot ekonomii społecznej)

To podmiot ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r., art. 2 ust. 5.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach

To osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) tj. wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe lub gimnazjalne – średnie I stopnia.

Studia podyplomowe

To forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2 semestry.

Szkolenie

Obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.

Usługa szkoleniowa

usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: szkolenie, studia podyplomowe, e-learning, egzamin oraz usługę o charakterze zawodowym

Usługa o charakterze zawodowym

To usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

Usługa doradcza

To usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring.

Usługa doradcza

To usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring.

Zielona kwalifikacja

To zbiór umiejętności, wiedzy i kompetencji, które są niezbędne do skutecznego działania w obszarach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i walką ze zmianami klimatycznymi. Osoby posiadające zielone kwalifikacje są świadome ekologicznych wyzwań współczesnego świata oraz potrafią identyfikować i wdrażać rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Kwalifikacje te obejmują szeroki zakres obszarów, m.in. takich jak energetyka odnawialna, ochrona przyrody, zarządzanie zasobami naturalnymi, ekologiczne projektowanie i planowanie, analiza ekonomiczna związana z ochroną środowiska oraz komunikacja i edukacja ekologiczna.

Skip to content