WSTRZYMANIE NABORU!

Projekt 10.01 Usługi rozwojowe

   

Informujemy, że z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków w ramach Projektu10.01 „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej” nabór zostaje od 26.06.2024r. wstrzymany na czas weryfikacji złożonych wniosków. Wznowienie naboru już wkrótce.


WAŻNE!!! Jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe MAKSYMALNIE 3 Uczestników Projektu

Postaw na zielone kwalifikacje!

weź udział w projekcie pt.:

Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej

i uzyskaj refundację nawet do 88% kosztów szkoleń i doradztwa

ILE  DOFINANSOWANIA?

do

dofinansowania dla jednego uczestnika

do

dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej

DLA KOGO?

Osoby dorosłe

 • pracujące

 • zamieszkujące

 • uczące się

 • osoby bezrobotne

na terenie Wielkopolski Wschodniej tj:

powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin

NA CO? 

Usługa

szkoleniowa

 • Szkolenia
 • E-learning
 • Studia podyplomowe
 • Egzamin
 • Usługa o charakterze zawodowym

  Usługa

doradcza

 • Doradztwo
 • Mentoring
 • Coaching

Oferta usług rozwojowych dostępna pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

POZIOM REFUNDACJI

%

dla wszystkich uczestników

%

dla grupy preferowanej

ZANIM ZŁOŻYSZ DOKUMENTY PAMIĘTAJ!

Usługa Rozwojowa MUSI BYĆ zgodna z inteligentnymi specjalizacjami (krajowymi, regionalnymi, podregionalnymi) czy potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki.

PREFERENCJE PROJEKTOWE

usługi rozwojowe, prowadzące do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ust. z dnia 22.12.2015r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadające nadany kod kwalifikacji,

usługi rozwojowe dla osób z grup w niekorzystnej sytuacji tj. osoby 50+, osoby bezrobotne, osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Postaw na zielone kwalifikacje i przyczyń się do zmian na lepsze

10 KROKÓW DO REFUNDACJI

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowaną do własnych potrzeb

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora regionalnego 

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Skorzystaj z usługi rozwojowej

Zapłać z własnych środków za usługę rozwojową

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

WAŻNE WSKAZÓWKI!

Wybierając usługi rozwojowe z BUR kieruj się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem !

Wybieraj usługi szkoleniowe prowadzące do nabycia kwalifikacji ! 

Zwróć uwagę na termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej – zgodnie
z regulaminem projektu ! 

Dokumentacja

Zgłoś się!

 

WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ:

 1. Formularz zgłoszeniowy
  1. NIE ZAPOMNIJ DOŁĄCZYĆ:

  2. 1. Wydruk oferty na usługę rozwojową Z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF”)
  3. 2. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania/nauki/pracy na terenie Wielkopolski Wschodniej
   3. Zaświadczenie z ZUS lub PUP jeśli jesteś osobą bezrobotną.

Kontakt w sprawie udzielenia informacji dotyczących projektu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 

Zespół projektowy

 

Renata Klimaszewska

Opiekun Projektu
„Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, dz. 10.01 FEW renata.klimaszewska@arrkonin.org.pl

 

Aleksandra Pytlińska

Młodszy Specjalista
„Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

aleksandra.pytlinska@arrkonin.org.pl

 

Ewelina Kowalczykiewicz

 Doradca Zawodowy

„Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

ewelina.kowalczykiewicz@arrkonin.org.pl

 

Weronika Bilska

Młodszy Specjalista
„Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, dz. 10.01 FEW

weronika.bilska@arrkonin.org.pl

 Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4 | pokój 327
62-510 Konin

tel: 63 245 30 95 wew. 23,24 
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

e-mail: uslugirozwojowe.od101fst@arrkonin.org.pl
strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu: „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.

Przedmiot projektu: wspieranie poprzez usługi rozwojowe realizowane przez Podmiotowy System Finansowania za pośrednictwem BUR, osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć umiejętności/kompetencje/kwalifikacje lub przekwalifikować się w kierunkach zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami czy potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieprowadzących działalności gospodarczej z Wielkopolski Wschodniej (powiaty słupecki, kolski, turecki, koniński i M. Konin), które uczą się, pracują/pracowały lub zamieszkują one na obszarze Wielkopolski Wschodniej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze i z własnej inicjatywy chcą uzyskać kwalifikacje w kierunkach zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami czy potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki.

Cel Projektu: podniesienie i zmiana kompetencji oraz rozwój umiejętności lub kwalifikacji poprzez usługi rozwojowe dla:
• 2.508 osób dorosłych w tym: 104 bezrobotnych, 176 biernych zawodowo oraz 2,228 pracujących/zatrudnionych,
• oraz uzyskanie kwalifikacji przez 2.257 osób dorosłych w tym zielonych kwalifikacji przez 677 osób i cyfrowych kwalifikacji przez 226 osób dorosłych, którzy przyczynią się do wsparcia transformacji gospodarki w Wielkopolsce Wschodniej oraz dostosują się do potrzeb zmieniającego się rynku.

Całkowita wartość projektu: 32 142 854,98 zł z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 22 499 998,48 zł, ze środków Budżetu Państwa 6 428 570,99 zł, oraz wkład własny w wysokości 3 214 285,51 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027) i współfinansowany ze Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ( FST).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

To ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Coaching

Jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi).

Cyfrowe kompetencje/kwalifikacje

To harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. W skład kompetencji cyfrowych wchodzą:

a) kompetencje informatyczne obejmujące posługiwanie się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, bezpieczne korzystanie z internetu, aplikacji i oprogramowania, nowych inteligentnych technologii cyfrowych oraz umiejętność stosowania metod pochodzących z informatyki przy programowaniu i tworzeniu rozwiązań informatycznych dla problemów z różnych dziedzin (myślenie komputacyjne);

b) kompetencje informacyjno-komunikacyjne, polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej, jak również komunikowania się na odległość za pomocą technologii cyfrowych;

c) kompetencje funkcjonalne, czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itd., zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. 

Doradztwo

To usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

Egzamin

To obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających.

E-learning

Obejmuje różnorodne formy kształcenia zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się̨ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy indywidualnej i grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne).

GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Jest to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Celem GOZ jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Inteligentne specjalizacje (IS)

To branże zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju regionu czy danego obszaru, na którym jest realizowany projekt. Zakres podnoszenia i zmiany kompetencji oraz rozwoju umiejętności osób dorosłych musi być zgodny z inteligentnymi specjalizacjami krajowymi, regionalnymi, podregionalnymi.

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS)

To branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Mentoring

To usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona na relacji między mentorem/mistrzem a uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

Obszary RIS (regionalne inteligentne specjalizacje)

Są to dziedziny, w których dany region może przodować, powstałe w wyniku integracji wiedzy o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku potrzebach biznesowych.

Studia podyplomowe

To forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2 semestry.

Szkolenie

Obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.

Usługa szkoleniowa

usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: szkolenie, studia podyplomowe, e-learning, egzamin oraz usługę o charakterze zawodowym

Usługa o charakterze zawodowym

To usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

Usługa doradcza

To usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring.

Wielkopolska Wschodnia

To powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki oraz Miasto Konin.

Zielona kwalifikacja

To zbiór umiejętności, wiedzy i kompetencji, które są niezbędne do skutecznego działania w obszarach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i walką ze zmianami klimatycznymi. Osoby posiadające zielone kwalifikacje są świadome ekologicznych wyzwań współczesnego świata oraz potrafią identyfikować i wdrażać rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Kwalifikacje te obejmują szeroki zakres obszarów, m.in. takich jak energetyka odnawialna, ochrona przyrody, zarządzanie zasobami naturalnymi, ekologiczne projektowanie i planowanie, analiza ekonomiczna związana z ochroną środowiska oraz komunikacja i edukacja ekologiczna.

Skip to content