Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”. Na stronie projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami (m.in. Formularz zgłoszeniowy).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu oraz do śledzenia Aktualności na stronie projektu.

Szczegóły naboru:

 • nabór będzie trwał do momentu wyczerpania dostępnych środków w ramach projektu; informacja o otwarciu i zamknięciu naboru zostanie udostępniona na stronie projektu,
 • nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia do projektu drogą elektroniczną; narzędzie służące wysłaniu Zgłoszenia zostanie udostępnione na stronie projektu w dniu otwarcia naboru,
 • zgłoszenie do projektu będzie wymagało podania indywidualnych danych uczestnika oraz numeru karty usługi, która ma zostać objęta dofinansowaniem w ramach projektu,
 • jedna osoba może wysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie, które może zawierać dane jednej lub dwóch usług,
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu),
 • osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo po zakończeniu naboru i zostaną poproszone o dostarczenie papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego do siedziby ARR S.A. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin),
 • wysłanie Zgłoszenia drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*.

Warunki jakie musi spełniać usługa rozwojowa:

 • usługa musi zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,
 • usługa nie może rozpocząć się wcześniej niż 30 dni i później niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania Zgłoszenia do projektu,
 • usługa (wraz z uzyskaniem kwalifikacji) musi zakończyć się do 30.09.2023r.,
 • Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w ujętych w karcie usługi terminach.

Informujemy, że Operator dokonuje weryfikacji cen usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

1. Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl dla danej podkategorii będą uznawane za niekwalifikowalne.

2. W przypadku poszczególnych parametrów porównywarki w BUR, w celu określenia odpowiedniego poziomu kwartyla, należy zastosować poniższy zakres danych:

 • kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,
 • forma świadczenia usługi – ogółem,
 • liczba godzin – puste pole,
 • województwo – wielkopolskie,
 • data rozpoczęcia /zakończenia okresu – rok wstecz.

3. Nie będą akceptowane karty usług, w których wskazano nieprawidłową kategorię/podkategorię.

Dodatkowo przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.

* Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Skip to content