Postaw na kompetencje!

weź udział w projekcie pt.:

Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego

i uzyskaj refundację nawet do 80% kosztów szkoleń i doradztwa

ILE  DOFINANSOWANIA?

do

dofinansowania dla jednego pracownika

do

dofinansowania dla firmy

do

dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej

* Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ może określić maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na jednego przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym oraz maksymalną kwotę dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę

DLA KOGO?

MSP z subregionu konińskiego

powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński, miasto Konin

oraz ich pracownicy

NA CO?

Usługa

szkoleniowa

Szkolenia
E-learning
Studia podyplomowe
Egzamin
Usługa o charakterze zawodowym

usługi rozwojowe znajdziesz tutaj:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługa

doradcza

Doradztwo
Mentoring
Coaching

NA CO?

Usługa szkoleniowa

Szkolenia
E-learning
Studia podyplomowe
Egzamin
Usługa o charakterze zawodowym

Usługa doradcza

Doradztwo
Mentoring
Coaching

Uzyskasz dodatkowe 20%, jeśli*:

działasz w branży o największym potencjale rozwojowym lub branży strategicznej dla danego regionu (smart specialisation)

z usług rozwojowych skorzystają pracownicy powyżej 50 roku życia

z usług rozwojowych skorzystają pracownicy o niskich kwalifikacjach

usługi rozwojowe zakończą się zdobyciem kwalifikacji,

◈ działasz na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcję społeczno- gospodarczą

 *o ile nie został już osiągnięty poziom 80% dofinansowania

Rozwiń swoją firmę

10 kroków do refundacji

Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy lub rejestracji filii lub oddziału firmy)

Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR

Skorzystaj z usługi rozwojowej

Zapłać z własnych środków za usługę rozwojową

Oceń usługę rozwojową w BUR

Wypełnij Formularz rozliczeniowy i złóż go do Operatora

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

O czym warto pamiętać?

Wybierając usługi rozwojowe z BUR należy kierować się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem!

Tylko usługi takich firm szkoleniowo-doradczych będą objęte refundacją w ramach projektu!

Dokumentacja

Masz pytania?

FIRMY SZKOLENIOWO – DORADCZE

Baza Usług Rozwojowych

dla podmiotów świadczących usługi

Kto i w jaki sposób może uzyskać wpis do Bazy?

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa.

W celu złożenia wniosku o wpis do Bazy formularz Karty Podmiotu należy uzupełnić w systemie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu – czyli najpierw założyć konto osoby indywidualnej, a później Profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, przesłać formularz wniosku o wpis (Karta Podmiotu) do weryfikacji za pomocą systemu IT oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych. W celu zwiększenia wiarygodności informacji, dane dostawców usług, którzy będą mogli rejestrować swoje oferty w Bazie, są poddawane weryfikacji przez Administratora Bazy – czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji dostawcy usług mogą publikować swoje oferty w Bazie.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zespół projektowy

Alina Koch

Specjalista

tel. 63 245 30 95 w. 61
601 679 459
alina.koch@arrkonin.org.pl

 

Karolina Wojciechowska-Stałowska

Specjalista
tel. 63 245 30 95 w. 37
695 997 503
karolina.wojciechowska@arrkonin.org.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4 | pokój 328
62-510 Konin

tel. 63/ 245-30-95 wew. 37, 38
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

e-mail: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl
strona projektu: www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

ARR w Koninie

SŁOWNIK POJĘĆ

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

To ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Coaching

Jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi).

Doradztwo

To usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

Egzamin

To obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających.

E-learning

Obejmuje różnorodne formy kształcenia zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się̨ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy indywidualnej i grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne).

Małe i średnie przedsiębiorstwo (MSP)

Oznacza przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw  należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
  2. W kategorii MSP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
  3. W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Mentoring

To usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona na relacji między mentorem/mistrzem a uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach

To osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) tj. wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe lub gimnazjalne – średnie I stopnia.

Studia podyplomowe

To forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2 semestry.

Szkolenie

Obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.

Usługa szkoleniowa

usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: szkolenie, studia podyplomowe, e-learning, egzamin oraz usługę o charakterze zawodowym

Usługa o charakterze zawodowym

To usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

Usługa doradcza

To usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring.

OPIS PROJEKTU

Od 1 marca 2020 r. realizujemy projekt pt.: “Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” w ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 29.05.2023 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z subregionu konińskiego oraz ich dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku.

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia rozwojowego na rzecz:

  1. 877 MŚP, pozwalająca na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności poprzez świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach: RSI, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
  2. rozwoju kompetencji i kwalifikacji 2631 osób pracujących w MŚP, w tym: 321 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 872 osób o niskich kwalifikacjach.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 470 962,46 , z czego dofinansowanie ze środków europejskich –  13 150 088,59 zł oraz wkład własny – 2 320 603,87 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content