18.03.2022 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uruchamia nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” .

Uwaga!
Nabór będzie trwał w dniach 18.03.2022 r. oraz 21.03.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00 lub do momentu zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków.

Zgłoszenia złożone przed dniem naboru oraz przed godziną 9.00 i po godzinie 15.00 danego dnia nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie do projektu jest możliwe wyłącznie przez poniższy formularz:

=> => Zgłoszenie do projektu <= <=

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegóły dotyczące naboru:

– jedna osoba może złożyć tylko jedno Zgłoszenie,

– o przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność złożenia Zgłoszeń jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu),

– osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo najpóźniej 22.03.2022 r.

Warunki jakie musi spełniać usługa rozwojowa:

– usługa musi zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,

– cena brutto za godzinę usługi w danej kategorii nie może przekroczyć mediany wskazanej w udostępnionym narzędziu do porównywania cen*,
– usługi rozwojowe nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 22.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 18.03.2022 r.) oraz 24.03.2022r. (dot. zgłoszeń złożonych 21.03.2022 r.),
– usługi rozwojowe nie mogą zakończyć się później niż 09.04.2022r.
– termin realizacji usługi nie powinien być dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, termin oczekiwania na egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji  nie powinien być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe od daty zakończenia realizacji usługi, a termin oczekiwania na wydanie dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji nie powinien przekraczać 3 dni od zdania egzaminu,
– Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w wyznaczonych terminach,

– Operator nie dopuszcza możliwości wydłużenia  terminu zakończenia usługi po podpisaniu umowy wsparcia (nawet z przyczyn losowych, covidowych czy innych),

– kompletne rozliczenie usługi musi wpłynąć do ARR najpóźniej 15.04.2022r.

Alokacja naboru – 160 tyś zł.

Dodatkowo  przypominamy, że w projekcie nie mogą brać udziału  osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.

*W zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Klauzula RODO

Skip to content